blog

Zarządzanie zorientowane na rezultaty (ROM)

Szkolenie uzupełniające wiedzę wiedzy z zakresu metodologii zarządzania zorientowanego na rezultat i delegowania zadań podwładnym. Uczestnicy nabędą umiejętności definiowania celów i rezultatów, planowania działań, planowania i realizacji cyklu komunikacyjnego – przygotowania i prowadzenia rozmów planujących, monitorujących i oceniających z podwładnymi, a także koordynowania działań zespołu zmierzających do osiągniecia ustalonych rezultatów.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 

 • Znali zasady  i narzędzia zarządzania zorientowanego na rezultat
 • Potrafili prawidłowo sformułować cel dla pracownika
 • Umieli przeprowadzić rozmowy z pracownikiem w kolejnych etapach cyklu komunikacyjnego
 • Wiedzieli jak oceniać pracę podwładnego tak, aby go zmotywować do zmiany i rozwoju

 

CZAS TRWANIA:  10 godzin dydaktycznych

 

DLA KOGO?:

 • Dla osób, które zarządzając zespołami dążą do tego, aby pracownicy brali na siebie odpowiedzialność za realizacje celów i wykazywali własną inicjatywę.
 • Dla menedżerów, którzy chcą poprawić współpracę w zespole.

 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

1. Zarządzanie zorientowane na rezultaty (ROM) - założenia, zasady, narzędzia, korzyści metody

2. Przywództwo i współpraca w zarządzaniu zorientowanym na rezultat

 •  budowanie autorytetu przywódcy
 • style zarządzania w praktyce – określanie celów adekwatnych do poziomu dojrzałości pracownika

3. Obszary odpowiedzialności, cele, obszary rezultatów, wskaźniki

 • prawidłowe formułowanie
 • istota skutecznego delegowania

4. Cykl komunikacyjny – podstawowe narzędzie ROM

 • prawidłowe formułowanie celu, rezultatu
 • przygotowanie i trening rozmowy planującej z pracownikiem – umowa na rezultat, angażowanie pracowników w  kreowanie sposobu realizacji zadania
 • monitorowanie działań realizujących cel – trening  rozmowy monitorującej, różnica między monitorowaniem a kontrolą, struktura rozmowy monitorującej, symulacje
 • udzielanie informacji zwrotnej motywującej – wyrażenie uznania, motywacja do poprawy
 • prowadzenie rozmowy podsumowującej – ocena wykonania zadania, model rozmowy podsumowującej

5. Indywidualny plan rozwoju  - plan zwiększenia efektywności menedżerskiej

 

METODOLOGIA SZKOLENIA:

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnych warsztatów, prowadzonych w oparciu o zaangażowanie uczestników, wykorzystując ich doświadczenia oraz realia organizacji. Stosowane formy warsztatowe to praca w podgrupach, gra szkoleniowa, scenki sytuacyjne, dyskusje, praca indywidualna z arkuszami rozmów. Zaproponowane kwestionariusze i testy pozwalają uczestnikom na autodiagnozę.