blog

Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Exbis Eksperci Biznesmenom – Szopa i Szóstak Sp. J. w Katowicach (zwane dalej „Warunkami Uczestnictwa”)

 
1. Postanowienia ogólne:
a) Organizatorem szkoleń jest spółka EXBIS EKSPERCI BIZNESMENOM – SZOPA I SZÓSTAK Sp.J. z siedzibą w Katowicach, 40 – 133, ul. Słonimskiego 2/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000228578, posiadająca numer NIP: 6340007317, zwana dalej również „EXBIS”.
b) Niniejszy Warunki Uczestnictwa określają tryb zawarcia oraz warunki umów, na podstawie których EXBIS zobowiązuje się przeprowadzić określone otwarte szkolenie oraz umożliwić udział w tym szkoleniu osobie, która zawarła z EXBIS umowę o przeprowadzenie szkolenia (zwaną dalej również „Zgłaszającym”) i/lub wskazanym przez nią osobom, a Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić EXBIS określone wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia oraz udział wskazanych przez niego osób w szkoleniu. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu są zwane dalej również „Uczestnikami”.
c) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zawarcie z EXBIS umowy o przeprowadzenie szkolenia uprawniającej daną osobę do wzięcia udziału w szkoleniu. W celu zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia należy wypełnić oraz przekazać Exbis prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.exbis.pl w formie formularza elektronicznego oraz w formie wzoru formularza do wydruku (Karty zgłoszenia na szkolenie), najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data otrzymania przez EXBIS prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia). Po upływie tego terminu zawarcie umowy o przeprowadzenie szkolenia może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z EXBIS. W przypadku skorzystania z formularza zgłoszenia w formie wzoru formularza do wydruku, wypełniony formularz może zostać przesłany do EXBIS również pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
d) Zawarcie umowy o przeprowadzenie szkolenia wymaga akceptacji Warunków Uczestnictwa. Akceptacja Warunków Uczestnictwa następuje poprzez zaznaczenie okienka (tzw. checkbox) znajdującego się obok oświadczenia o akceptacji treści Warunków Uczestnictwa (w przypadku skorzystania z elektronicznego formularza zgłoszenia) albo poprzez skreślenie kratki znajdującego się obok oświadczenia o akceptacji treści Warunków Uczestnictwa (w przypadku skorzystania ze wzoru formularza zgłoszenia do wydrukowania).
e) Umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez EXBIS odbycia realizacji szkolenia. Potwierdzenie odbycia realizacji szkolenia nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie, najpóźniej  na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
 
2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia oraz warunki płatności:
a) W przypadku zgłoszenia przez jednego Zgłaszającego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na ten sam termin szkolenia większej liczby osób, obowiązują następujące rabaty: dla 2 osoby 10%, dla 3 osoby 20% oraz dla 4 i każdej następnej osoby rabat 30%. Rabaty te nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi i w takich przypadkach Zgłaszający wybiera tylko jedną ofertę promocyjną, z której chce skorzystać.
b) Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i 2 przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia. EXBIS nie zapewnia ani  nie pokrywa kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
c) Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia zostanie zapłacone przelewem, po przeprowadzeniu szkolenia, na podstawie wystawionej przez EXBIS faktury VAT, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia faktury VAT Zgłaszającemu.
d) Kwoty wynagrodzenia za przeprowadzenie poszczególnych szkoleń określone na stronie internetowej EXBIS stanowią całkowite kwoty wynagrodzeń przysługujących EXBIS za przeprowadzenie szkolenia (udział w szkoleniu jednego Uczestnika). EXBIS posiada status niepublicznej placówki oświatowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami, nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 
3. Obowiązki EXBIS:
a) W ramach zawartej umowy o przeprowadzenie szkolenia EXBIS zapewnia trenera/trenerów i dostarcza Uczestnikom materiały dydaktyczne i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zapewnia salę wykładową.
b) W przypadku, kiedy z przyczyn niezależnych od EXBIS, określony trener nie może poprowadzić szkolenia, EXBIS zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikom innego trenera co najmniej o równorzędnych umiejętnościach.
 
4. Warunki uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia
a) W celu utrzymania wysokiej jakości usług świadczonych przez EXBIS, ilość Uczestników, którzy mogą wziąć udział w poszczególnych szkoleniach jest ograniczona w zależności od tematyki szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność otrzymania przez EXBIS prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeń. EXBIS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób wymaganej w celu przeprowadzenia szkolenia.
b) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu albo odwołania szkolenia przed zawarciem umowy o przeprowadzenie szkolenia, spowodowanych zdarzeniami, których nie można było przewidzieć, EXBIS poinformuje Zgłaszających o odwołaniu szkolenia albo o zmianie terminu szkolenia z jednoczesnym zapytaniem czy wyrażają zgodę na zmianę terminu szkolenia i tym samym podtrzymują przesłane uprzednio zgłoszenie. Zgłaszający zobowiązani są poinformować zgłoszonych przez siebie Uczestników o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu.
c) Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przekazania do EXBIS w powyższym terminie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu np. w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej.
d) W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zgłaszającego będącego przedsiębiorcą, po zawarciu umowy o przeprowadzenie szkolenia , EXBIS zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia tytułem kary umownej, płatnej w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. W przypadku poniesienia przez EXBIS szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej EXBIS uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
e) W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zgłaszającego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, po zawarciu umowy o przeprowadzenie szkolenia, Zgłaszający zobowiązany jest zwrócić EXBIS poniesione przez niego koszty przeprowadzenia szkolenia.
 
5. Zachowanie tajemnicy i wzajemna lojalność
a) Treść wykładów i materiałów szkoleniowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie bez zgody EXBIS wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem możliwości korzystania przez Uczestnika z powyższych materiałów w celach osobistych.
b) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy o przeprowadzenie szkolenia.
c) Zgłaszający zobowiązują się do niepodejmowania czynności polegających na nakłanianiu trenerów EXBIS do świadczenia usług szkoleniowych bezpośrednio Uczestnikom lub innym podmiotom, tj. bez udziału EXBIS, przez okres jednego roku od przeprowadzenia szkolenia, pod rygorem skutków odszkodowawczych. W przypadku gdy Zgłaszający będący przedsiębiorcą zgłasza jako Uczestników inne osoby, Zgłaszający zobowiązuje się zapewnić aby zgłoszone przez niego osoby również nie podejmowały opisanych wyżej działań np. poprzez odebranie od nich odpowiednich oświadczeń. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za to, że zgłoszone przez niego osoby nie będą podejmowały opisanych wyżej działań.
 
6. Exbis zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Zgłaszający będący przedsiębiorcą i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez takiego Zgłaszającego prowadzą działalność konkurencyjną wobec  EXBIS, a także z innych ważnych powodów bez podawania przyczyny.
 
7. EXBIS zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone Uczestnikom szkolenia.
 
8. W sprawach nieuregulowanych w formularzu zgłoszenia lub Warunkach Uczestnictwa mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.