blog

Menedżer XXI wieku - WSBiF

 

EXBIS wspólnie z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach prowadzą studia podyplomowe

„Kompleksowe zarządzanie firmą – menedżer XXI wieku”

Studia oparte na idei „małego MBA” to spójny, kompleksowy program rozwijania umiejętności menedżerskich w najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy. Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym, a jednocześnie jest świadomie zawężona do odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa skupiając się na tym, co rzeczywiście potrzebne. Zajęcia prowadzą jedni z najbardziej doświadczonych trenerów Exbisu. Program obejmuje 160 godziny lekcyjne realizowane na sali + 32 godziny w systemie e-learningu.


Dla kogo:

 • Osób pragnących uzyskać kompleksową perspektywę na zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Menedżerów i przedsiębiorców MŚP zainteresowanych zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach działalności
 • Liderów firm rodzinnych stających wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych
 • Specjalistów przygotowujących się do zadań zarządczych
 • Ukierunkowanych na przyszłość ambitnych praktyków
 • Każdego, kto zamierza kierować firmą w oparciu o nowoczesne narzędzia zarządzania, a także … sprawnie zarządzać samym sobą!

 Temat \ Blok Podstawowe zagadnieniaCzas [godz] 
 1. Podstawowy trening menedżerski 
 • przywództwo i autorytet menedżera
 • efektywność menedżerska, orientacja na ludzi i zadania
 • role i funkcje zarządcze
 • style kierowania, przywództwo sytuacyjne Herseya
 • delegowanie zadań
 • coaching menedżerski
 16
 2. Komunikacja w biznesie 
 • reguły skutecznej komunikacji zarządczej,
 • autoprezentacja
 • style komunikacji w biznesie
 • informacja zwrotna, komunikacja niewerbalna
 • prowadzenie zebrań, argumentowanie i konfrontowanie opinii
 8
 3. Motywowanie pracowników
 • psychologiczne filary motywacji
 • promotywacyjne zachowania menedżera
 • nowoczesne koncepcje motywacji pracowników
 • motywowanie spersonalizowane, instrumenty motywacyjne
 • wartości motywacyjne Gravesa i ich wykorzystanie w firmie
 • prowadzenie rozmów motywujących
 
 16
 4. Zarządzanie zmianą i innowacyjność 
 • myślenie systemowe jako podstawa planowania zmian
 • psychologia zmiany, prawidłowe przywództwo w zmianie
 • wdrażanie i utrwalanie zmiany, modele Lewina i inne
 • zarządzanie i wspieranie innowacyjności w firmie
 • budowa kultury organizacji uczącej się
 • tworzenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
 16
 5. Zarządzanie czasem, planowanie i podejmowanie decyzji 
 • racjonalność wykorzystania czasu własnego i pracowników
 • narzędzia zarządzania czasem i organizacja pracy
 • wyznaczanie celów i efektywne metody planowania
 • modele analizy problemów i podejmowania decyzji
 • podejmowanie decyzji w oparciu o metody analizy wielokryterialnej
 16
 6. Negocjacje 
 • analiza sytuacji i przygotowanie do negocjacji
 • planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego
 • harwardzkie zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne
 • negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
 • elementy teorii gier w negocjacjach, negocjacje wielostronne
 • obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
 16
 7. Zarządzanie marketingowe 
 • instrumenty analizy rynków
 • narzędzia promocji marki, produktów i usług
 • podstawy PR
 • wystąpienia publiczne (prezentacje)
 16
 8. Kierowanie rozwojem i oceny pracowników 
 • rekrutacja, selekcja, zarządzanie talentami i rozwojem kompetencji
 • coaching i mentoring – rozwinięcie
 • wdrażanie systemu ocen, prowadzenie rozmów oceniających
 • monitoring efektów ocen, budowanie ścieżek karier, szkolenia
 • badania ilościowe w HR, metodologia, zastosowania
 8
 9. Finansowe aspekty działania firmy
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przeds. w ujęciu ex post i ex ante
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty pożyczki, leasing, faktoring, fundusze unijne)
 • tworzenie montażu finansowego 
 • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze)
 8
 10. Prawne aspekty działania firmy 
 • podstawy prawne działalności gospodarczej
 • prawo pracy
 • bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (bhp, prawa autorskie, dane osobowe)
 8
 11. Zarządzanie strategiczne, jakość i procesy 

 • misja, wizja, wartości firmy
 • rodzaje strategii, cele strategiczne firmy
 • narzędzia planowania strategicznego
 • zarządzanie projektami - wdrażanie strategii w firmie
 • tworzenie i mapowanie procesów
 • systemy zarządzania jakością ISO, TQM, Six Sigma, Kaizen

 8
 12. Budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem 
 • cechy efektywnego zespołu 
 • zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów 
 • dynamika zespołu, rola lidera
 • role grupowe i typy zadań zespołowych
 • zarządzanie zespołem interdyscyplinarnym
 8
 13. Kompetencje społeczne menedżera 
 • inteligencja emocjonalna przywódcy
 • automotywacja i rozwój osobisty menedżera
 • zarządzanie konfliktem
 • menedżer jako mediator
 • zarządzanie stresem własnym i napięciami w zespole, asertywność
 • społeczna odpowiedzialność menedżera, etyka biznesu.
 16