blog

Prawo w biznesie

Metodyka budowania kontraktów dla nieprawników

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności w zakresie sporządzania umów handlowych i kontraktów, wskazanie najczęściej popełnianych błędów, pułapek językowych i efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach. Przekażemy Państwu podstawowy zakres wiedzy o istotnych  elementach wybranych typów umów.

Nie taki weksel straszny

Weksel. Wśród przedsiębiorców sieje postrach, a jego ujarzmienie i poznanie mechanizmów prawnych związanych z obrotem wekslowym, może w sposób wymierny wpłynąć na pozycję firmy i jej płynność finansową.
Wprowadzenie podstawowych pojęć w pierwszej części szkolenia  przygotuje uczestników do warsztatów, w trakcie których samodzielnie dokonają czynności związanych z wystawieniem, wypełnieniem, poręczaniem, indosowaniem weksla.

Windykacja … to część biznesu

Na naszym szkoleniu zaproponujemy Państwu skonfrontowanie stereotypu windykacji z faktycznymi możliwościami skutecznych działań wpływających na zabezpieczenie i dochodzenie należności. Poznają Państwo zagadnienia takie jak: wierzytelność, cesja, factoring, zabezpieczenie roszczeń, zdolność „kredytowa”, postępowanie sądowe i egzekucyjne, bezskuteczna egzekucja.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Szkolenie, którego celem jest odpowiedź na pytanie czy możliwe są jakiekolwiek działania mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa? Wśród zagadnień poruszanych przez naszych trenerów znajdą się między innymi: tajemnica przedsiębiorstwa, informacja poufna, zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja.

Kartele czyli porozumienia ograniczające konkurencję

Na naszym szkoleniu pogłębią Państwo wiedzę o praktykach jakie mogą stanowić naruszenie konkurencji, czyli praktykach niezgodnych z prawem. Uzyskają Państwo wiedzę na temat zasad podejmowania współpracy z konkurentami, a także działań umożliwiających zmniejszenie lub uniknięcie kary w przypadku w uczestnictwa w porozumieniu ograniczającym konkurencję.

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Szkolenie dla osób i podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji publiczno-prywatnych. Dowiedzą się Państwo czym jest partnerstwo publiczno – prywatne (ppp), jakie cele można realizować w ramach ppp, jakie są możliwe do zastosowania modele ppp (np. Umowa na zarządzanie, Eksploatacja i utrzymanie OM, Dzierżawa/Leasing), jakie korzyści wynikają z inwestycji realizowanych w ramach ppp, jak wybrać partnera prywatnego, w jaki sposób dokonać podziału ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i prywatnym.

Ochrona prawa konkurencji na rynkach lokalnych – usługi komunalne pod specjalnym nadzorem

Posiadanie silnej pozycji na rynku przez przedsiębiorcę jest dla niego bardzo korzystne. Dzięki temu jest on często w stanie samodzielnie kształtować sytuację na takim rynku. Jednakże podmioty posiadające pozycję dominującą na rynku, muszą zwracać uwagę, czy ich działania nie naruszają prawa konkurencji. Wskazać należy, iż w sektorze tzw. usług komunalnych (np. związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków, obsługą cmentarzy, organizowaniem rynku odpadów, administrowaniem przystankami komunikacji miejskiej, transportem miejskim) posiadanie pozycji dominującej na rynku właściwym jest bardzo częste. Przy czym rynkiem właściwym przy tego rodzaju usługach jest najczęściej rynek obejmujący swym zasięgiem jedną gminę (kilka gmin lub ich związek).
Natomiast gminy, pomimo iż są jednostką samorządu terytorialnego, traktowane są jako przedsiębiorcy w świetle prawa konkurencji. W celu wyjaśnienia prawnych obowiązków i zagrożeń ciążących na podmiotach posiadających pozycję dominującą na rynkach  lokalnych, na naszym szkoleniu przedstawimy najważniejsze zagadnienia.

Odpowiedzialność członków Zarządu spółek kapitałowych

Program szkoleniowy dzięki któremu pogłębią Państwo umiejętności związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych w zakresie minimalizacji ryzyka dla osób zarządzających spółkami. Uzyskają państwo wiedzę opartą na aktualnych regulacjach prawnych i utrwalonej praktyce. Trenerzy poruszą kwestie takie jak: funkcjonowanie zarządu w spółkach kapitałowych, ograniczanie i eliminacja ryzyk dla członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu za działania w imieniu i na rzecz spółki.

Jak wyprzedzić konkurencję - aspekty prawne wzbogacone o elementy budowania relacji z klientem i kreatywności w firmie

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność, jak i dla doświadczonych menedżerów. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat form prowadzenia działalności gospodarczej, własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa oraz zasad tworzenia umów i kontraktów. Fachowa wiedza prawnicza wzbogacona jest o zakres „miękkich” umiejętności takich jak: budowanie wizerunku firmy, kształtowanie dobrych relacji, efektywna komunikacja i aktywne słuchanie. Szkolenie jest próbą odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, by być o krok przed konkurencją?