blog

Kartele czyli porozumienia ograniczające konkurencję

Na naszym szkoleniu pogłębią Państwo wiedzę o praktykach jakie mogą stanowić naruszenie konkurencji, czyli praktykach niezgodnych z prawem. Uzyskają Państwo wiedzę na temat zasad podejmowania współpracy z konkurentami, a także działań umożliwiających zmniejszenie lub uniknięcie kary w przypadku w uczestnictwa w porozumieniu ograniczającym konkurencję.

W programie:

 • kartele – czym są, jak ich unikać i co zrobić w przypadku stwierdzenia istnienia takiego porozumienia,
 • rodzaje porozumień ograniczających konkurencję,
 • wyłączenia spod ogólnych zakazów w zakresie zawierania porozumień ograniczających konkurencję,
 • co to są porozumienia dystrybucyjne i jakie zasady się ich dotyczą,
 • jakie sankcje grożą za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję,
 • jak się chronić przed zawarciem porozumień ograniczających konkurencję,
 • co zrobić w sytuacji stwierdzenia zawarcia porozumienie (program łagodzenia kar, tzw. leniency),
 • co zrobić gdy UOKiK zapuka o świcie do drzwi,
 • w jakich przypadkach UOKiK może kontrolować przedsiębiorców,
 • uprawnienia kontrolującego,
 • uprawnienia kontrolowanego,
 • jakie różnice występują między polskim prawem konkurencji a prawem konkurencji Unii Europejskiej,
 • kiedy porozumienie może naruszać unijne prawo konkurencji.

Kluczowe zagadnienia warsztatów:
prawo konkurencji, porozumienia ograniczające konkurencję, kartel, zmowy cenowe, porozumienia dystrybucyjne, kary, UOKiK, program łagodzenia kar (leniency), prawo konkurencji Unii Europejskiej.

Pigułka merytoryczna:
Zgodnie z polskim prawem zakazane jest podejmowanie działań w formie porozumień, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, w szczególności polegających na:

 • ustalaniu – bezpośrednio lub pośrednio – cen,
 • ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu,
 • podziale rynków zbytu lub zakupu,
 • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji,
 • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia,
 • niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy,
 • ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem,
 • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i organizatora przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.