blog

Metodyka budowania kontraktów dla nieprawników

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności w zakresie sporządzania umów handlowych i kontraktów, wskazanie najczęściej popełnianych błędów, pułapek językowych i efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach. Przekażemy Państwu podstawowy zakres wiedzy o istotnych  elementach wybranych typów umów.

Kluczowe zagadnienia warsztatów:
zasada swobody umów, świadczenie niemożliwe, wyzysk, uchylenie się od skutków prawnych zawieranych umów, umowa przedwstępna, kontrahent – między zaufaniem a prawidłową informacją, postanowienia niedozwolone, odstąpienie od umowy.

Pigułka merytoryczna:
Zgodnie z art.353[1] kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Strony zawierające umowę mogą zawrzeć jedną z tzw. umów nazwanych (np. sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing i in.) lub też ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Jednakże należy pamiętać o tym, że przy rozstrzyganiu sporów dotyczących umów nietypowych, sąd musi dokładnie badać ich cechy oraz ustalić, na czym dokładnie polegają w danym przypadku świadczenia stron.