blog

Ochrona prawa konkurencji na rynkach lokalnych – usługi komunalne pod specjalnym nadzorem

Posiadanie silnej pozycji na rynku przez przedsiębiorcę jest dla niego bardzo korzystne. Dzięki temu jest on często w stanie samodzielnie kształtować sytuację na takim rynku. Jednakże podmioty posiadające pozycję dominującą na rynku, muszą zwracać uwagę, czy ich działania nie naruszają prawa konkurencji. Wskazać należy, iż w sektorze tzw. usług komunalnych (np. związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków, obsługą cmentarzy, organizowaniem rynku odpadów, administrowaniem przystankami komunikacji miejskiej, transportem miejskim) posiadanie pozycji dominującej na rynku właściwym jest bardzo częste. Przy czym rynkiem właściwym przy tego rodzaju usługach jest najczęściej rynek obejmujący swym zasięgiem jedną gminę (kilka gmin lub ich związek).
Natomiast gminy, pomimo iż są jednostką samorządu terytorialnego, traktowane są jako przedsiębiorcy w świetle prawa konkurencji. W celu wyjaśnienia prawnych obowiązków i zagrożeń ciążących na podmiotach posiadających pozycję dominującą na rynkach  lokalnych, na naszym szkoleniu przedstawimy najważniejsze zagadnienia.

 

Program szkolenia:

  • definicja przedsiębiorcy (gmina jako przedsiębiorca),
  • pozycja dominująca – definicja,
  • w jaki sposób nadużywa się pozycji dominującej i jak unikać takiego nadużywania,
  • sankcje za nadużycie

Kluczowe zagadnienia warsztatów:
gmina i jednostki gminne jako przedsiębiorcy, pozycja dominująca, rynek właściwy, rynek lokalny, nadużywanie pozycji dominującej, postępowanie przed UOKiK.

Pigułka merytoryczna:
Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Gdzie za nadużywanie pozycji dominującej rozumie się między innymi:

  • bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów;
  • stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
  • uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  • narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści.