blog

Odpowiedzialność członków Zarządu spółek kapitałowych

Program szkoleniowy dzięki któremu pogłębią Państwo umiejętności związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych w zakresie minimalizacji ryzyka dla osób zarządzających spółkami. Uzyskają państwo wiedzę opartą na aktualnych regulacjach prawnych i utrwalonej praktyce. Trenerzy poruszą kwestie takie jak: funkcjonowanie zarządu w spółkach kapitałowych, ograniczanie i eliminacja ryzyk dla członków zarządu, odpowiedzialność członków zarządu za działania w imieniu i na rzecz spółki.

W programie:

  • cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
  • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu wobec wierzycieli oraz wobec spółki,
  • odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania publicznoprawne (podatki i składki na ubezpieczenie społeczne),
  • odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki,
  • odpowiedzialność karna członków zarządu spółki.

Pigułka merytoryczna:
Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Dlatego co do zasady na spółkach spoczywa odpowiedzialność między innymi za ich zobowiązania. Jednak w określonych przepisami prawa przypadkach odpowiedzialność ta może być przeniesiona na członków zarządu spółki.

Zgodnie z art. 299 k.s.h. jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Ustawodawca przewidział jednak trzy przypadki, w których członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności za jej długi:

  • wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe,gdy nie doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość oraz nie wszczęto postępowania układowego, ale nastąpiło to nie z jego winy,
  • gdy nawet nie zgłoszono wniosku o upadłość lub nie wszczęto postępowania układowego, a wierzyciel nie poniósł szkody.

Ciężar udowodnienia wyżej wymienionych przesłanek ekskulpacyjnych spoczywa na członkach zarządu.